Pháp luật trong định giá bất động sản cho các hoạt động đầu tư

Tham gia

Trong kinh tế thị trường, hoạt động định giá và thẩm định giá tài sản là những  hoạt động khách quan, quan trọng. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên  tham gia quan hệ tài sản, của tổ chức, cá nhân kinh doanh, của người tiêu dùng, bảo đảm  trật tự xã hội và lợi ích công cộng, các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động định giá, thẩm định giá luôn được pháp luật điều chỉnh.

 

Để trang bị những kiến thức cơ bản  nhất về pháp luật áp dụng trong hoạt động định giá, thẩm định giá tài sản, chúng tôi viết  chuyên đề này nhằm cung cấp cho người học những vấn đề lý luận pháp lý cũng như các  quy định hiện hành về tài sản, các quyền tài sản; những nội dung cơ bản về pháp luật  giá, thẩm định giá; pháp luật về doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp thẩm định giá  nói riêng, thẩm định viên về giá. Chuyên đề này còn cung cấp cho người học những kiến  thức pháp lý cơ bản về tài sản định giá, thẩm định giá; trình tự, thủ tục của hoạt động  thẩm định giá, định giá và một số nội dung của pháp luật thuế. 
 

Pháp luật trong định giá bất động sản cho các hoạt động đầu tư

Thanh toán 1 lần sử dụng trọn đời

Học phí

Miễn phí